Uznesenie 2019

Uznesenie 2019

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka
___________________________________________________________________________
                                                                                                                      MO-SRZ-TKA-VČS-1/2019

MO SRZ Turzovka na výročnej členskej schôdzi zo dňa 10.03.2019 prijalo:

Členská schôdza berie na vedomie:
1. Správu o činnosti výboru MO SRZ Turzovka za rok 2018
2. Finančnú správu o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
3. Správu kontrolnej komisie
4. Správu hlavného hospodára, rybárskej stráže, disciplinárnej komisie

Členská schôdza schvaľuje:
1. Informovať rybárov o dianí v našej organizácii cez internet
2. Plán hlavných činností MO SRZ Turzovka za roky 2019-2020
3. Plán zarybnenia na rok 2019
4. Návrh rozpočtu na rok 2019
5. Za dve neodpracované brigády sa zvyšuje cena z 33,-€ na 50,-€
6. Zachovanie terajšieho režimu doby lovu na rybníkoch č. 5 a č. 6

Členská schôdza ukladá výboru MO SRZ Turzovka
1. Pokračovať a rozvíjať spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy (výbor MO SRZ Turzovka)
2. Rozvíjať u detí a mládeže záujem o rybárstvo – rybárske krúžky (členovia organizácie)
3. V rámci spolupráce s povodím Váhu vybudovať splavy na našich tokoch
4. Zlepšiť a zvýšiť činnosť rybárskej stráže na našich vodách (vedúci RS)
5. Informovať našich členov o novom zákone o rybárstve, vyhlášky a stanovách, taktiež spoluprácu s Radou Žilina a žiadať vysvetlenia k veciam v zákone…
6. Zriadiť novú knihu materiálu
7. Spracovať inventárne súpisy materiálu v chatách na R4 a R6
8. Vykonať školenie členov ZO SRZ Turzovka k zákonu o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z a k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 29.novembra 2018.
Termín: 24.03.2019 o 08:00hod. Vykoná: Hospodár MO SRZ Turzovka
9. Odoslať návrh na Radu SRZ Žilina na premenovanie štrkoviska (R6 a R5) na vodnú nádrž

JUDr. Martin Birka, v. r.
Predseda MO SRZ Turzovka