Uznesenie 2018

Uznesenie 2018

Návrh uznesenia z výročnej členskej schôdze MO SRZ Turzovka zo dňa 11.03.2018

 

Členská schôdza berie na vedomie:

 1. Správu o činnosti výboru MO SRZ Turzovka za rok 2017
 2. Finančnú správu o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 3. Správu kontrolnej komisie
 4. Správu hlavného hospodára, rybárskej stráže, disciplinárnej komisie

Členská schôdza schvaľuje:

 1. Informovať rybárov o diani v našej orgnizácii cez internet srzturzovka.sk
 2. Plán hlavných činností MOSRZ Turzovka za roky 2017-2018
 3. Plán zarybnenia na rok 2018
 4. Návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Každý dospelý nový člen SRZ pri vstupe do MO SRZ Turzovka zaplatí MO SRZ Turzovka poplatok 100,-Eur ako členský príspevok. Toto neplatí pri prestupe z jednej organizácie do druhej organizácie SRZ.
 6. MO SRZ Turzovka schvaľuje finančný príspevok rodine po zosnulom rybárovi sumu 50,-Eur. Finančný príspevok nude vyplatený po predložení úmrtného listu rodinou.

Členská schôdza ukladá výboru MO SRZ Turzovka:

 1. Pokračovať a rozvíjať spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy / výbor MO SRZ Turzovka/
 2. Rozvíjať u detí a mládeže záujem o rybárstvo – rybárske krúžky /členovia organizácie/
 3. V rámci spolupráce s povodím Váhu vybudovať splav na rybník r.5
 4. Zlepšiť a zvýšiť činnosť rybárskej stráže na naších vodách / vedúci RS/

    JUDr. Martin Birka
Predseda MO SRZ Turzovka