Uznesenie 2017

Uznesenie 2017

Návrh uznesenia z výročnej členskej schôdze MO SRZ Turzovka zo dňa 19.03.2017

 

Členská schôdza berie na vedomie:

 1. Správu o činnosti výboru MO SRZ Turzovka za rok 2016
 2. Finančnú správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
 3. Správu kontrolnej komisie
 4. Správu hlavného hospodára, rybárskej stráže, disciplinárnej komisie

Členská schôdza schvaľuje:

 1. Informovať rybárov o diani v našej orgnizácii cez internet srzturzovka.sk
 2. Plán hlavných činností MOSRZ Turzovka za roky 2016-2017
 3. Plán zarybnenia na rok 2017
 4. Návrh rozpočtu na rok 2017

Členská schôdza ukladá výboru MO SRZ Turzovka:

 1. Pokračovať a rozvíjať spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy / výbor MO SRZ Turzovka/
 2. Rozvíjať u detí a mládeže záujem o rybárstvo – rybárske krúžky /členovia organizácie/
 3. V rámci spolupráce s povodím Váhu vybudovať splav na rybník r.5
 4. Zlepšiť a zvýšiť činnosť rybárskej stráže na naších vodách / vedúci RS/
 5. Vypracovať návrhu stanov Slovenského rybárského zväzu
 6. Podať žiadosť o udelenie výnimky na skorší lov kapra

JUDr. Martin Birka
Predseda MO SRZ Turzovka