Uznesenie 2016

Uznesenie 2016

Návrh uznesenia z výročnej členskej schôdze MO SRZ Turzovka zo dňa 28.02.2016

 

Členská schôdza berie na vedomie:
1.    Správu o činnosti výboru MO SRZ Turzovka za rok 2015
2.    Finančnú správu o hospodarení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
3.    Správu kontrolnej komisie
4.    Správu hlavného hospodára, rybárskej stráže, disciplinárnej komisie

Členská schôdza schvaľuje:
1.    Informovať rybárov o konaní pretekov cez internet www.srzturzovka.sk
2.    Plán hlavných činností MOSRZ Turzovka za roky 2015-2016
3.    Plán zarybnenia na rok 2016
4.    Návrh rozpočtu na rok 2016

Členská schôdza ukladá výboru MO SRZ Turzovka:
1.    Obnoviť tabuľe revírov na rybníkoch č, R-1,R-2,R-6 /Hospodár 2016/
2.    Pokračovať a rozvíjať spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy / výbor MO SRZ Turzovka/
3.    Rozvíjať u detí a mládeže záujem o rybárstvo – rybárske krúžky /členovia organizácie/
4.    Dobudovanie chovne na R-4 / hospodár/
5.    Zlepšiť a zvýšiť činnosť rybárskej stráže na naších vodách / vedúci RS/
6.    Poslať vybraných členov organizácie na školenie rybárskej stráže /výbor MO SRZ Turzovka/

JUDr. Martin Birka
Predseda MO SRZ Turzovka