Úlohy 2016

Úlohy 2016

Plán  hlavných činností na roky  2015 – 2017

 

1.    Plniť každoročne úlohy určené výročnou členskou schôdzou MO SRZ Turzovka.
2.    Pokračovať v pravidelnom organizovaní rybárskych pretekov pre členov SRZ.
3.    Pokračovať v informovanosti členov našej organizácie – internetová stránka
4.    Pokračovať a rozvíjať spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy.
5.    Rozvíjať u detí a mládeže záujem o rybárstvo – rybárske krúžky.
6.    Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie našej organizácie.
7.    Zlepši a zvýšiť činnosť rybárskej stráže na našich vodách.
8.    Zlepšiť zapájanie sa členov našej organizácie na brigádach, na zveľaďovaní nášho majetku.
9.     Spolupracovať s radou Žilina, ako aj volenými členmi za Náš kraj.
10.     Dobudovanie chovne vyčlenených 4.000,-eur