Oznam.

Oznam.

Vážení kolegovia Rybári MO SRZ Turzovka

Povaha revíru č. 3-4250-1-1 – Štrkovisko Turzovka R6 aR5 v zmysle zákona č. 216/2018 Z.z. § 13 odsek 5, písmeno b) nám dovoľuje celoročný lov rýb, ktorých čas individuálnej ochrany to dovoľuje. Podľa vyhlášky 381/2018 Z. z.  § 10 odsek 1, písmeno e) je na revíry č. 3-4250-1-1 povolený celoročný lov kapra rybničného a zároveň podľa vyhlášky 381/2018 Z. z.  § 10 odsek 2, písmeno n)je na revíry č. 3-4250-1-1 povolený celoročný lov pstruha dúhového.Lov na kaprových vodách počas mesiaca Apríl je stanovený od 6:00 do 21:00.

V mene výboru MO SRZ Turzovka vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a komplikácie spojené s dovozom rýb pri zarybňovaní, Vás chceme veľmi pekne poprosiť o rešpektovanie dočasného obmedzenia pri dennom limite úlovkov na revíri Štrkovisko Turzovka R6 č. 3-4250-1-1. Vzhľadom k tomu, aby sa nejaký ten úlovok ušiel čo najväčšiemu počtu našich členov prosíme Váso nasledovné privlastňovanie denného limitu úlovkov, a to:

  •   kapor rybničný 1 ks,
  •   pstruh dúhový2 ks.

Toto dočasné obmedzenie denného limitu úlovkov poprosíme rešpektovať do termínu nasledujúceho zarybnenia kaprom rybničným koncom mesiaca máj.

Ďalej v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Podľa § 14 odsek 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás striktne žiadame , aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a  nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou !!!

Ďalej v prípade zvýšeného počtu rybárov na Štrkovisku Turzovka R6 a R5, Vás žiadame o prejav vzájomnej kolegiality, a to tak, aby rybári neobsadzovali lovné miesta celodenne. V prípade ulovenia rýb žiadame aby svoje miesto uvoľnili aj ďalším rybárom, respektíve pri love spôsobom chyť a pusť, v prípade zvýšeného počtu rybárov uvoľnili lovné miesto takisto.

Do 1.6.2021 sa v našej MO SRZ loví iba na Štrkovisku Turzovka R6 a R5. V mene výboru MO SRZ Turzovka Vám vzhľadom na uvoľňujúce sa opatrenia chceme spríjemniť pobyt v prírode lovom na predmetnom rybníku. Dúfame, že ľudským prístupom a rybárskou spolupatričnosťou zažijeme pri vode veľa príjemných zážitkov v tejto ťažkej dobe. Dúfame, že zodpovedným správaním bude Štrkovisku Turzovka R6 a R5 otvorené pre rybárov až do konca sezóny 2021.

Petrov Zdar

Oznam.

Oznam.

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

___________________________________________________________________________

O Z N A M

Dňa 08.04.2021 v čase medzi 08:00 – 09:00hod. sa bude zarybňovať rybník č. 6 kaprom  rybničným. /1.600kg/

Dňa 09.04.2021 čas nevieme príde na rybník č. 6 /200kg/ pstruha dúhového.

Z uvedeného dôvodu je zákaz lovu na rybníku č. 5 a č. 6 v dobe od 08:00hod. dňa 07.04.2021 do 05:00hod. dňa 10.04.2021.

Na rybníku č. 5 a č. 6 je možnosť loviť od 05:00hod. dňa 10.04.2021. Je veľmi dôležité, aby rybári medzi sebou dodržiavali 5m odstupy, aby sme mohli mať rybníky otvorené!!!

Na rybníkoch č. 1 a č. 2 je ZÁKAZ LOVU až do 01.06.2021!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OZNAM.

OZNAM.

Dňa 25. marca 2021 nadobudli účinnosť nové opatrenia, ktorými došlo k zmenám v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu. Pobyt v prírode v rámci okresu je od 25. marca 2021 možný len  v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.

Loviacim odporúčame, aby výkon rybárskeho práva uskutočňovali v súlade s uvedeným nariadením a prispôsobili čas lovu aktuálnym platným a účinným opatreniam.

Temíny predaja povolení.

Temíny predaja povolení.

T E R M Í N Y  P R E D A J A   P O V O L E N Í

Členovia organizácie MO SRZ Turzovka, ktorí si ešte nestihli zaplatiť členské a kúpiť povolenie na rok 2021 budú mať možnosť objednať v tieto dni a časy. Prosím všetkých záujemcov, aby striktne dodržiavali termíny a časy objednania povolenky. Za pochopenie ďakujem.

TERMÍNY:

UTOROK – 30.03.2021 – v čase od 13:00hod. – 15:00hod.

STREDA – 31.03.2021 – v čase od 18:00hod. – 19:00hod.

ŠTVRTOK – 01.04.2021 – v čase od 17:00hod. – 18:00hod.

STREDA – 07.04.2021 – v čase od 13:00hod. – 15:00hod.

ŠTVRTOK – 08.04.2021 – v čase od 17:00hod. – 18.00hod.

PIATOK – 09.04.2021 – v čase od 13:30hod. – 15:00hod.

Objednávky na povolenky 2021 sa vybavujú iba na telefónnom čísle 0915 816 494. Pre objednané (hotové) povolenky si rybári prídu v sobotu dňa 10.04.2021 na dohodnuté miesto.

Sponzori rok 2021.

Sponzori rok 2021.

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

___________________________________________________________________________             

Sponzori rok 2021:                                                      Výška poskytnutých

                                                                                             finančných zdrojov:

LES-INVEST, s. r. o. – (Jozef Grežďo)                            200,-€

IPW Technic, s. r. o. – (Jozef Chvastek)                       500,-€

Vladimír Hazucha, Makov –                                             100,-€

Jozef Stopka, Žilina –                                                           50,-€

Milan Čenták, Podvysoká –                                               50,-€

Ján Pončka, Čadca –                                                            350,-€

Miroslav Bohdaň, Čadca –                                                400,-€

STAVOSPOL, s. r. o. Turzovka –                                      200,-€

PZ Betón Tranz, (Peter Zajac, Podvysoká) –               200,-€

Tringelty z predaja povolení /2019až2021/ –           319,-€       

/tzv. eurko ku eurku/

MO SRZ Turzovka ĎAKUJE vyššie uvedeným sponzorom, ktorí aj napriek náročnému obdobiu, poskytli našej organizácii pomocnú ruku a vďaka nim naša organizácia financie prerozdelí na:

1,  zarybnenie Pstruhom potočným a Pstruhom dúhovým do potokov Kornianka, Predmieranka, Olešnianka a do rieky Kysuca.

2,  zarybnenie Kaprom rybničným, Lieňom sliznatým a Pstruhom dúhovým na miestne rybníky č. 1, č. 2 a č. 6.

3,  ostatné finančné prostriedky použije na usporiadanie rybárskych kaprových a pstruhových pretekov v mesiaci Júl a September 2021 (nákup cien, rýb…)

4,  iné…

V prípade záujmu prispieť finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi pre MO SRZ Turzovka kontaktujte:

predsedu MO SRZ Turzovka – Petra Ježíka na t. č.: 0915 952 790 alebo tajomníka MO SRZ Turzovka – Miroslava Bohdaňa na t. č.: 0915 816 494

OZNAM.

OZNAM.

Členovia našej organizácie MO SRZ Turzovka, ktorí za rok 2020 neodpracovali brigády budú mať na výber dve možnosti a to:

  1. Zaplatia za neodpracované brigády normálne sumu – 25,-€ za každú jednu neodpracovanú brigádu. To znamená, že za jednu neodpracovanú brigádu (8hodín) zaplatí člen 25,-€

Za dve neodpracované brigády (16hodín) zaplatí člen 50,-€

  • Členovia môžu písomne požiadať o možnosť odpracovať v roku 2021 namiesto 2brigád v trvaní 16hodín, až 4 brigády v trvaní 32hodín s tým, že členovia, ktorí budú chcieť odpracovať 4 brigády v trvaní 32hodín v roku 2021 budú musieť napísať v krátkosti žiadosť, ktorú dajú pri výdaji povolenia v roku 2021. V prípade, že by členovia, ktorí žiadosť napísali a z rôznych dôvodov brigády v celkovom počte 4 (32hodín) neodpracujú, tak v roku 2022 pri žiadosti o povolenie na rok 2022, alebo pri žiadosti o prestup do inej organizácie SRZ budú musieť za každú neodpracovanú brigádu,  zaplatiť sumu 25,-€ za každú z nich. To v praxi znamená, že členovia budú musieť zaplatiť za:

1 brigáda(8hodín) sumu – 25,-€

2 brigády(16hodín) sumu – 50,-€

3 brigády(24hodín) sumu – 75,-€

4 brigády(32hodín) sumu – 100,-€

Obsah písomnej žiadosti: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, dôvod žiadosti o odklad, podpis.

Zarybnenie kapra.

Zarybnenie kapra.

Dňa 21.7.sa bude konať zarybnenie kapra na rybníku číslo 1.-2.-5.-6. Príchod auta s kaprom cca 8.30 do 9.30 hod.Karanténa bude do soboty.Lov začína v sobotu 25.7. o 6:00 hod.